PREČO ECOMMERCE OUTSOURCING

Outsourcing eCommerce a online predaja priamo konečným spotrebiteľom DTC.

 

Za outsourcing považujeme nielen jednoduché delegovanie vybranných činností, ale aj prevzatie spoluzodpovednosti za budovanie, správu, rozvíjanie, manažment, VÝSLEDKY a návratnosť eCommerce, alebo online predaja konečným spotrebiteľom - Direct to Consumer DTC.

 

Výhody insourcingu eCommerce.
Výhody outsourcingu eCommerce.
Hybridný model outsourcingu eCommerce.
Výber partnera pre outsourcing eCommerce.
Manažment rizík outsourcingu eCommerce.

INSOURCING ECOMMERCE

Insourcing eCommerce - manažment eCommerce vo vlastnej réžii.

 

Výhody insourcingu eCommerce.

Hlavnou výhodou správy a manažmentu eCommerce vo vlastnej réžii je poznanie zložitosti firmy, sortimentu výrobkov, jej hodnôt, cieľov a potrieb. Angažovaný tím sa zaujíma o celkový úspech. Vedenie má možnosť neustále monitorovať kvalitu a aktivity tímu, má možnosť vyvodzovať zodpovednosť, ako aj úplnú kontrolu nad marketingovými rozpočtami. Okrem toho môžu zamestnanci v prípade potreby vyriešiť problémy s platformou elektronického obchodu priamo na mieste.

 

Nevýhody insourcingu eCommerce.

Nevýhodou môže byť odbornosť a kvalifikácia zamestnancov na výkon činností, alebo ich nedostupnosť. Nevýhodou môže byť aj schopnosť vedenia stanoviť správnu stratégiu, dohľad nad prezíznou realizáciou jednotlových činností, kontrola a hodnotenie výsledkov. Ďalšou nevýhodou môže byť obmedzený prístup k moderným technológiám, softvérom, dátam a analytickým nástrojom.

 

Zhrnutie výhod a nevýhod insourcingu eCommerce.

 

Výhody insourcingu eCommerce

 • Poznanie firmy a značky.
 • Možnosť kontroly a vyvodzovanie zodpovednosti.

Nevýhody insourcingu eCommerce

 • Odbornosť a vedomosti.
 • Rýchlosť dosiahnutia výsledkov.
 • Prístup k technológiám.
 • Dáta a analytické nástroje.
 • Vysoké "fixné" náklady.

 

OUTSOURCING ECOMMERCE

Outsourcing eCommerce a online predaja konečným spotrebiteľom - Direct to Consumer DTC.

 

 

Výhody outsourcingu eCommerce.

Outsourcing je špeciálne výhodný pre malé a stredné firmy, ktorý im umožňuje robiť veci, pre ktoré by nemohli odôvodniť prijímanie zamestnancov na plný úväzok. Outsourcingový partner dosahuje vyššie úspory z rozsahu, pretože združuje činnosti pre viac firiem - ECONOMIES OF SCALE. Pre firmy je teda často lacnejšie zadávať činnosti špecialistom, ako ich vykonávať vo vlastnej réžii - insourcing.

Outsourcingový partner je schopný držať krok s najnovšími trendami a technologickým vývojom - ECONOMIES OF EXPERTISE. Firmy, pre ktoré eCommerce nie je hlavné podnikanie, dokážu držať krok len veľmi obtiažne.

Outsourcingový partner zvyšuje efektívnosť správy a manažmentu eCommerce tým, že: a) znižuje náklady cez svoje úspory z rozsahu - Economies of Scale a b) zvyšuje pravdepodobnosť úspechu cez svoje know how a skúsenosti - Economies of Expertise.

Nevýhody outsourcingu eCommerce.

Outsourcing je špeciálne výhodný pre malé a stredné firmy, ktorý im umožňuje robiť veci, pre ktoré by nemohli odôvodniť prijímanie zamestnancov na plný úväzok. Outsourcingový partner dosahuje vyššie úspory z rozsahu, pretože združuje činnosti pre viac firiem - ECONOMIES OF SCALE. Pre firmy je teda často lacnejšie zadávať činnosti špecialistom, ako ich vykonávať vo vlastnej réžii - insourcing.

Outsourcingový partner je schopný držať krok s najnovšími trendami a technologickým vývojom - ECONOMIES OF EXPERTISE. Firmy, pre ktoré eCommerce nie je hlavné podnikanie, dokážu držať krok len veľmi obtiažne.

Outsourcingový partner zvyšuje efektívnosť správy a manažmentu eCommerce tým, že: a) znižuje náklady cez svoje úspory z rozsahu - Economies of Scale a b) zvyšuje pravdepodobnosť úspechu cez svoje know how a skúsenosti - Economies of Expertise.

 

Zhrnutie výhod a nevýhod outsourcingu eCommerce.

 

Výhody outsourcingu eCommerce

 • Skúsenosti z podobných projektov.
 • Rýchle výsledky.
 • Nižšie náklady.
 • Prístup k moderným technológiám.
 • Profesionálne nástroje.
 • Dáta a umelá inteligencia.

Nevýhody outsourcingu eCommerce

 • Nízka znalosť firmy, značky a produktov.
 • Obmedzená možnosť kontroly.
 • Strata kontroly nad rozhodovaním.
 • Nižšia motivácia na výsledkoch.

 

 

 

HYBRIDNÝ OUTSOURCING ECOMMERCE

Hybridný outsourcing eCommerce a online predaja konečným spotrebiteľom DTC.

 

1 + 1 = 3 | Sila partnerstva.

Z chémie poznáme, že kombináciou dvoch prvkov môže vzniknúť tretí prvok. Sme presvedčení, že podobný princíp platí aj v obchodnom partnerstve. Kombináciou silných stránok partnerov, sa môžu vytvoriť také hodnoty, ktoré by sa nevytvorili, keby partneri konali samostatne. Spojenie s partnerom, ktorý má silné stránky, sa vytvára silná kombinácia. Slabé stránky sa eliminujú a silné stránky sa násobia.

Nevýhody hybridného outsourcingu eCommerce.

Hlavnou nevýhodou hybridného outsourcingu je časová náročnosť a koordinácia. Vo väčšine prípadov klient pôsobí ako projektový manažér a musí mať hlboké znalosti v oblasti eCommerce, aby vedel riadiť a kontrolovať realizácií činností a výsledky. V úlohe projektového manažéra môže pôsobiť aj outsourcingový partner.

 

Zhrnutie výhod a nevýhod hybridného outsourcingu eCommerce.

 

Výhody hybridného outsourcingu eCommerce

 • Silné stránky interného tímu.
 • Silné stránky outsourcingového partnera.

Nevýhody hybridného outsourcingu eCommerce

 • Časová náročnosť.
 • Vysoké požiadavky na koordináciu, plánovanie a kontrolu.

 

NEWSLETTER

Prihláste sa na odber spravodajcu.

Sledujeme, trendy v ecommerce.
Zbierame nové myšlienky, inšpirácie a nápady.
Zapájame sa a zdieľame výsledky prieskumov a benchmarkov.

 

Copyright © 2020 OPTIMAT.SK, s.r.o.