Tri piliere

Naše riešenia pokrývajú každý kanál, komunikačný bod a krok nákupnej cesty. Spoločne pokrývajú každý aspekt elektronického obchodu. Všetko v úzkej spolupráci s našimi klientmi, ich agentúrami a našimi partnermi.

 

TechnológiaSpolupracujeme s poskytovateľmi platforiem na digitálny obchod, CRM a cloudových služieb. Poskytujeme e-commerce technológiu, integráciu, vývoj a hosting. Zabezpečujeme bezpečnosť, stabilitu, dostupnosť, pravidelné aktualizácie a zálohy. Dátovo prepájame online prostredie s internými informačnými a účtovnými systémami klientov.

ObsahPripravujeme obsah (texty, bannery) pre každý krok online zákazníkov na ich nákupnej ceste s cieľom zaujať, inšpirovať a presvedčiť.
Obsah propagujeme emailovými spravodajcami, vo vyhľadávačoch, sociálnych sieťach, diskusných fórach, bezplatnými aj platenými formami (napr. inzercia).
Aplikujeme princípy "Challenger Sales".

Starostlivosť
o zákazníkov


Starostlivosť a podpora pre online zákazníkov zahŕňa call centrum, chat, sociálne siete s cieľom budovať silné vzťahy aj v online prostredí.
Spracovávame objednávky, vystavujeme faktúry a dobropisy, manažujeme dopravu a informujeme zákazníkov o plnení objednávok.
Realizujeme vernostné programy, opakované (predplatné) nákupy, kupóny a iné marketingové kampane.

 


E-commerce a marketingové technológie

 

 

NÁVRH

Identifikácia potrieb

Pozorne počúvame predstavy klientov a ich ambície. Zaujímame sa hlavne o cieľové trhy, krajiny a segmenty. Diskutujeme o konkurenčnej výhode, a "problémoch a ambíciách" online zákazníkov, ktoré by malo e-commerce pomáhať riešiť. Klientom poskytujeme informácie o aktuálnych trendoch a riešeniach.

Funkcionalita

Zaujímajú nás hlavne požiadavky na B2C, B2B predaj, jazyky, obchodné, platobné podmienky, logistika, skladovanie tovaru a procesy. Diskutujeme o možnostiach automatického prenossu dát medzi e-commerce a informačnými systémami klienta pri aktualizácii stavu zásob tovaru, objednávkach a faktúrach. Klientom poskytujeme informácie o možnostiach a riešeniach.

E-commerce platforma a marketingové technológie

Navrhujeme architektúru elektronického obchodu (e-shop, sociálne siete, affiliate sieť, elektronické trhoviská (Amazon, eBay, ...). Navrhujeme Magento Open Source e-commerce platformu s prispôsobením na požadovanú funkcionalitu. Navrhujeme marketingové technolológie na personalizáciu, CRM a automatizáciu opakovaných činností (inzercia, markeplace, sociálne siete, ...).

IMPLEMENTÁCIA

Servre a certifikáty

Vytvoríme a nastavíme cloudové web, emailové a CDN servre. Zabezpečíme a nainštalujeme bezpečnostné certifikáty. Vytvoríme prístupy a oprávnenia pre všetky poverené osoby. Nainštalujeme e-commerce platformu, CRM a marketingové softvéry.

E-Commerce platforma

Kompletne naprogramujeme e-commerce platformu a prispôsobíme funkcionalitu na jedinečné požiadavky každého klienta. Vytvoríme stránky pre produkty spolu so súvisiacimi a odporúčanými produktami. Nastavíme stránky kategórií produktov, stránky pre obchodné podmienky, ochranu osobných dát a GDPR. Naprogramujeme šablóny pre blog a CMS stránky. Nastavíme obchodné podmienky, zákaznícke účty, registráciu, prihlasovanie na odber spravodajcov. Naprogramujeme emailový server na komunikáciu so záujemcami a zákazníkmi.

Zber dát a analýzy

Nastavíme platformy na analýzy dát (GA), správu značiek (GTM) a idexovanie stránok. Prepojíme e-commerce so sociálnymi sieťami. Vytvoríme účty na online inzerciu a prepojíme ich s analytickým a personalizačným softvérom.

Výmena dát

Nastavíme prenos dát medzi IS klientov a online platformou elektronického obchodu. Naprogramujeme rozhranie pre automatickú aktualizáciu stavu zásob, manažment objednávok, faktúr a dopravy.

PREVÁDZKA

Podpora 24/7/365

Zabezpečujeme plnú funkcionalitu systému 24/7/365.
Monitorujeme bezpečnosť a ochranu dát.

Cloudové riešenia

Využívame cloudové riešenia, ktoré sú vysoko flexibilné pri rozširovaní úložnej kapacity či výpočtového výkonu. Podľa aktuálneho alebo plánovaného zaťaženia upravujeme požadovaný výkon.

ZLEPŠENIE

Výkon

Optimalizujeme výkon a rýchlosť e-commerce, aby sa zvyšovala rýchlosť pre online zákazníkov a zlepšovali hodnotenia zo strany vyhľadávačov.

Údržba

Požiadavky na bezpečnosť a funkcionalitu zo strany klientov, ale aj online zákazníkov sa neustále zvyšujú. Pravidelne aktualizujeme poskytovaný softvér, e-commerce platformu a marketingové nástroje.

Pravidelné vyhodnotenia a stretnutia

Minimálne 1x za mesiac sa stretávame s našimi klientami, aby sme vyhodnotili spoľahlivosť, dostupnosť a kvalitu poskytovaného technologického riešenia. A súčasne, aby sme prijali plán na blízke a vzdialené obdobie.

 


Vytvorenie a propagácia obsahu

 

 

NÁVRH

Nákupná persóna a segmenty zákazníkov.

Nákupná persóna je fiktívny profil online zákazníka, vďaka ktorému identifikujeme potreby, požiadavky, problémy a ambície online zákazníkov. Vytvárame 5-7 nákupných persón (segmentov zákazníkov). Informácie získavame z diskusií s klientami, prieskumami prípadne analýzami dostupných dát. Získané informácie verifikujeme a zostavujeme profily.

UX dizajn.

UX je skratka anglického User Experience. Ide hlavne o užívateľský zážitok, užívateľskú skúsenosť, či užívateľskú spokojnosť. Platí, že čím lepšie je UX, tým spokojnejší sú potenciálni zákazníci. Analyzujeme aktuálne trendy v odvetví klientov, konkurenčné projekty klientov a navrhujeme štandardy pre používateľskú skúsenosť.

Užívateľské rozhranie UI

Dizajn a architektúra užívateľského rozhrania (UI design) rozhoduje o jednoduchosti a pohodlí používania elektronického obchodu pre zákazníkov. V spolupráci s profesionálnymi grafickými agentúrami navrhujeme riešenia spĺňajúce aktuálne požiadavky.

IMPLEMENTÁCIA

Obsah

Podľa profilu nákupnej persóny, vytvárame odborný obsah na podporu predaja vo všetkých digitálnych kanáloch a pre všetky etapy nákupnej cesty zákazníkov. Pri vytváraní obsahu vychádzame z princípov "Challenger Sales".

Optimalizácia pre vyhľadávače

Vytvorený odborný obsah optimalizujeme pre vyhľadávače a vkladáme do indexov. Do odborného obsahu vkladáme metaznačky, ktoré nám pomôžu identifikovať efektívnosť samotného obsahu a propagácie obsahu.

Kreatíva

Veľmi úzko spolupracujeme s agentúrami klientov, ktorí nám dodávajú kreatívne riešenia a zásady pre corporate identity klientov. V prípade, že klient nemá vlastnú agentúru alebo kreatívne štúdio k spolupráci, odporúčame nášho partnera CODES Creative, s.r.o. .

PREVÁDZKA

Online marketing a merchandising

Našim cieľom je poskytnúť uákazníkom správny obsah, na správnom mieste a v správnom čase. Používame emailový marketing, marketing vo vyhľadávačoch, marketing na sociálnych sieťach, bannerový marketing a marketing na mobilných zariadeniach. Osvedčené postupy nám pomáhajú, ale každý trh je iný. Marketing preto veľmi precízne prispôsobujeme špecifikám cieľových segmentov online zákazníkov.

Propagácia obsahu

V dohodnutom rozpočte realizujeme online platenú inzerciu vo vyhľadávačoch, sociálnych sieťach a online portáloch. Inzercia je zameraná na všetky etapy nákupnej cesty online zákazníkov. Kľúčom k efektívnosti je detailný zber dát nielen o obsahu inzercie, ale aj grafike, farbách, texte a nadpisoch. Samozrejmosťou je A/B testovanie.

Podpora predaja

Podľa špecifických požiadaviek konkrétneho trhu prevádzkujeme vybrané nástroje podpory predaja, akými sú vernostné programy, vernostné body, kupóny, zľavy za extra objem, doprava zdarma a podobne.

ZLEPŠENIE

Analýzy

Zbierame množstvo dát o správaní sa online zákazníkov. Segmentujeme zákazníkov. Analyzujeme výsledky a nákupné správanie. Analýzy nám pomáhajú identifikovať oblasti na ďalšie zlepšenia.

Trendy na trhu

Spolupracujeme s prieskumnými agentúrami, aby sme zistili aktuálne trendy a prognózy vývoja trhu a konkrétneho odvetvia klientov. Vopred sa pripravujeme, testujeme a experimentujeme s novými výzvami v rámci filozofie 70:20:10.

Optimalizácia konverzií

Zaujímajú nás nielen makro konverzie, ako sú nákupy, ale aj všetky mikro konverzie na celej nákupnej ceste zákazníkov. Systemeticky porovnávame kľúčové ukazovatele medzi našimi klientami, s priemernými hodnotami na trhu a ich vývoj v čase. Navrhujeme, implementuje a realizujeme odporúčania na vyššiu efektívnosť.

Pravidelné vyhodnotenia a stretnutia

Po skončení kalendárneho mesiaca pripravujeme reporty o aktuálnych výsledkoch online marketingu a predaja. Na spoločných stretnutiach vyhodnocujeme dosiahnuté výsledky, predkladáme odporúčania, návrhy a uzatvárame dohody o aktuálnych úlohách na najbližšie obdobie.

 


Zákaznícky servis a budovanie vzťahov

 

 

NÁVRH

Identifikácia potrieb.

Okrem univerzálnych potrieb a očakávaní online zákazníkov, má každé odvetvie špecifické požiadavky na kvalitu servisu a podpory. Spoločnými diskusiami, prieskumom a analýzami sa ich snažíme identifikovať.

Vzťahy s online zákazníkmi

O úspechu v obchode rozhodujú aj v online prostredí vzťahy (aj keď nie osobné). Za anonymným online zákazníkom vidíme človeka, s ktorým sa usilujeme vytvoriť obojstranne výhodný obchodný vzťah.

IMPLEMENTÁCIA

Zákaznícke účty

Nastavujeme pravidlá na objednávanie B2C zákazníkov pre registrovaných a anonymných zákazníkov. Vytvárame pravidlá na zobrazenie obsahu a obchodné podmienky pre B2B zákazníkov (ceny, platobné podmienky, skupinové ceny, overovanie DPH a podobne).

Marketingové nástroje

Programujeme a nastavujeme nástroje na personalizáciu, remarketing a CRM.

Komunikačné nástroje

Nastavujeme a konfigurujeme nástroje na komunikáciu so zákazníkmi, online chat, call centrum a emailový marketing.

Ochrana osobných dát

Implementujeme všetky požiadavky vyplývajúce zo zákonov o ochrane osobných dát GDPR. Nastavujeme pravidlá získavnania súhlasu pri vytvorení zákazníckeho účtu, marketingu, vernostných programoch a súťažiach.

PREVÁDZKA

Manažment objednávok

Spracovávame objednávky online zákazníkov. V dohodnutých dátových formátoch zasielame spracované objednávky klientom na expedíciu. Naši klienti zabezpečujú výrobu a skladovanie tovaru pre online zákazníkov.

Manažment faktúr a dobropisov

Vystavujeme faktúry v mene klientov. V dohodnutých dátových formátoch zasielame vystavené faktúry, prípadne dobropisy klientom.

Manažment dopravy

Objednávame dopravu, spracujeme sprievodnú dokumentáciu, ktorú zasielame klientom. Zákazníkom poskytujeme informácie o stave objednávky.

Zákaznícke centrum

Reagujeme na požiadavky online zákazníkov a poskytujeme podporu prostredníctvom online chatu, sociálnych sietí, telefónu a emailu.

ZLEPŠENIE

Spätná väzba

Systematicky sa usilujeme o získanie spätnej väzby od zákazníkov. Analyzujeme komentáre, spätnú väzbu od zákazníkov, žiadosti a neustále zlepšujeme zákaznícky servis.

Hodnotenia referencie

Po skončení kalendárneho mesiaca pripravujeme reporty o aktuálnych výsledkoch online marketingu a predaja. Na spoločných stretnutiach vyhodnocujeme dosiahnuté výsledky, predkladáme odporúčania a návrhy a uzatvárame dohody o aktuálnych úlohách na najbližšie obdobie.

Copyright © 2019 OPTIMAT.SK, s.r.o.