Partner pre udržateľný rast eCommerce.

NAŠI KLIENTI

Naši klienti sú malé a stredné firmy, ktoré pôsobia hlavne v offline svete.
eCommerce im pomáha spoluvytvárať skvelú zákaznícku skúsenosť a rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu.
Online predaj konečným spotrebiteľom im pomáha zvyšovať dopyt, podporovať predaj, budovať značku, lepšie spoznať zákazníkov a zrýchľovať inovácie.
eCommerce partnerstvo im pomáha znižovať obavy z eCommerce, zvyšovať pravdepodobnosť úspechu a maximalizovať návratnosť.

DIRECT TO CONSUMER ECOMMERCE

Výhody Direct to Consumer eCommerce (DTC).

Korona-kríza spôsobuje masívny prechod zákazníkov do online priestoru. Zákazníci očakávajú skvelú zákaznícku skúsenosť nielen v offline ale aj v online priestore. Firmy a značky, ktoré v minulosti zamietli spustenie online predaja konečným spotrebiteľom začínajú prehodnocovať rozhodnutie, zvažovať výhody a nevýhody. Dôvodov na spustenie Direct to Consumer eCommerce môže byť viac.

 

4 výhody online predaja konečným spotrebiteľom.

 

PREDAJ A PODPORA PREDAJAprostredníctvom vytvorenia skvelej zákazníckej skúsenosti.

BUDOVANIE ZNAČKY a DIFERENCIÁCIAprostredníctvom segmentácie zákazníkov a presne cieleného marketingu.

 

POZNANIE ZÁKAZNÍKOVprostredníctvom budovania komunít zákazníkov a dát o správaní zákazníkov.

PODPORA INOVÁCIÍprostredníctvom testovania a učenia sa v cieľových segmentoch zákazníkov.

 

Viac o Direct to Consumer DTC

ECOMMERCE PARTNERSTVO

Výhody eCommerce partnerstva.

 

1 + 1 = 3 | Sila partnerstva
Z chémie poznáme, že kombináciou dvoch prvkov môže vzniknúť tretí prvok. Sme presvedčení, že podobný princíp platí aj v obchodnom partnerstve. Kombináciou silných stránok partnerov, sa môžu vytvoriť také hodnoty, ktoré by sa nevytvorili, keby partneri konali samostatne. Slabé stránky sa eliminujú a silné stránky sa násobia.

 

4 výhody eCommerce partnerstva.

 

ECOMMERCE POD KONTROLOU cez spoluzodpovednosť partnera na rozhodovaní, výsledkoch, pravidelné hodnotenia a analýzy výsledkov.

ECOMMERCE BEZ STAROSTÍ cez zodpovednosť partnera za budovanie, správu a dennodennú starostlivosť.

 

FLEXIBILNÝ ECOMMERCE cez rýchlu reakciu na zmeny na trhu, testovanie a učenie sa.

EFEKTÍVNY ECOMMERCE cez spoluzodpovednosť partnera za výsledky a úspory z rozsahu a znalostí partnera.

 

Viac o eCommerce partnerstve

AKO POMÁHAME

Kompletné služby eCommerce -
budovanie, rozvoj a dennodenná správa.

Naši klienti mali v súvislosti so spustením alebo rozšírením online predaja priamo konečným spotrebiteľov nezodpovedané otázky. Mali obavy, či eCommerce nepoškodí existujúce vzťahy s ich offline partnermi, distribúrmi, veľkoobchodníkmi a predajcami. Mali len čiastočné informácie o všetkých možnostiach eCommerce, rýchlosti implementácie a flexibility. Neboli si istý, či zvládnu všetky úlohy s prípravou a expedíciou tovaru, účtovníctvom a prenosom dát.

Pomohli vytvoriť a implementovať stratégie, ktorá podporujú existujúce vzťahy s offline partnermi. Spoluvytvárame skvelú online zákaznícku skúsenosť. Zbierame dáta na lepšie poznanie očakávaní a preferencií zákazníkov. Testujeme a overujeme nové produkty, postupy a služby. Realizujeme dennodenné operácie a podporu pre online zákazníkov.

 

4 balíky eCommerce služieb.

 

ECOMMERCE PORADENSTVO eCommerce stratégia, procesy, ponuka a obsah, zákaznícka skúsenosť, dáta a technológie.

BUDOVANIE A ROZVOJ ECOMMERCE Dizajn, užívateľská skúsenosť riadená dátami a podporovaná modernými technológiami.

 

VYHĽADÁVANIE A ZÍSKANIE ZÁKAZNÍKOV Digitálny marketing a predaj. Dáta. Automatizácia. Umelá inteligencia.

SPRÁVA ECOMMERCE Dennodenná správa technológií, bezpečnosti dát, manažment objednávok, faktúr, dopravy a prenosu dát.

 

Viac ako pomáhame

AKO SPOLUPRACUJEME

Pomáhame zvyšovať návratnosť eCommerce.

Online predaj, podpora predaja, podpora inovácií, lepšie poznanie zákazníkov sú dôležité a cenné, majú však význam, ak Direct to Consumer eCommerce vytvára neustále stratu? Našim klientom pomáhame vytvárať a realizovať stratégie na zvyšovanie tržieb, marže a optimalizovanie nákladov.

 

4 základné princípy spolupráce.

 

SPOLUZODPOVEDNOSŤ PRI ROZHODOVANÍ Klienti sú infomrmovaný vopred o našich rozhodnutiach a dopadoch rozhodovania.

ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE DÁT Dáta, benchmarky, KPI, testovanie, učenie sa a neustále zlepšovanie.

 

SPOLUZODPOVEDNOSŤ ZA NÁVRATNOSŤ Manažujeme tržby, marže, investičné a prevádzkové náklady.

PRAVIDELNÉ HODNOTENIA Pravidelne, zvyčajne 1 x mesačne hodnotíme výsledky kampaní, marketingu a predaja a vývoj KPI.

 

Viac ako spolupracujeme

ECOMMERCE TRENDY

Aktuálne trendy pre udržateľný rast ecommerce.

 

Sledujeme, zbierame a zdieľame aktuálne ecommerce trendy, benchmarky a prieskumy ako inšpirácia pre ecommerce profesionálov.

 

Nákupné správanie zákazníkov počas korona krízy.

Pripravujeme

Personalizovaný ecommerce pre lepšiu zákaznícku skúsenosť.

Pripravujeme

Ecommerce podporovaná umelou inteligenciou (AI)

Pripravujeme

NEWSLETTER

Prihláste sa na odber spravodajcu.

Sledujeme, trendy v ecommerce.
Zbierame nové myšlienky, inšpirácie a nápady.
Zapájame sa a zdieľame výsledky prieskumov a benchmarkov.

 

REFERENCIE

Príbehy zdieľaného úspechu.

 

Máme a mali sme česť a možnosť spolupracovať s množstvom skvelých ľudí.

 

Copyright © 2020 OPTIMAT.SK, s.r.o.